Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926) o ochronie danych osobowych.
 • Statut Szkoły.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje. archiwa:

 •  Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 •  Teki akt osobowych pracowników szkoły
 •  Księgi inwentarzowe,
 •  Rejestr pracowników,
 •  Ewidencja zastępstw,
 •  Protokoły Rady Pedagogicznej ,
 •  Protokoły Rady Rodziców,
 •  Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowotnej,
 •  Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 •  Księga uczniów,
 •  Księga druków ścisłego zarachowania
 •  Rejestr legitymacji szkolnych
 •  Rejestr legitymacji pracowniczych,
 •  Rejestr korespondencji,
 •  Ewidencja czasu pracy,
 •  Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 •  Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 •  Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 •  Archiwum dokumentacji szkolnej.

Sposób udostępniania:

 • Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych osobowych.
 • Sporządzane są odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie.
 • Dokumentacja klasowa:
 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,
 • Zeszyty usprawiedliwień,

Nauczyciel powinien umożliwić dostęp rodzicom do wyżej wymienionych dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
Wychowawca powinien umożliwić wgląd rodzicom do dokumentów szkolnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców (w gabinecie dyrektora).
 • Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, powołany na wstępie.
Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące
przebiegu nauczania.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:
Dokumenty udostępniane są powoływanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.