V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku jest utrzymywane ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Gdańsk.

Szkoła jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Gdańsk.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania finansowe odpowiada Kierownik jednostki.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Miasta Gdańsk.

Szkoła posiada: środki trwałe, budynek, wyposażenie, księgozbiór.

Informacja o miejscu publikacji sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32488/LO5.7z