V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.vlo.gda.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1998
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów  klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bąk.
 • E-mail: m.bak@lo5.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 552 11 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk (siedziba)

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia, od ulicy Polanki oraz od dziedzińca szkoły. Do każdego wejścia prowadzą schody. Wejścia nie są wyposażone w rampę podjazdową, tym samym nie ma możliwości dostania się do budynku osobom z wózkiem. 

Budynek szkoły nie posiada żadnych dostosowań dla osób niepełnosprawnych; brak podjazdów, wind, automatycznie otwieranych drzwi, głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Na parterze budynku, na końcu korytarza głównego znajduje się portiernia. Na parterze po lewej stronie znajdują się sekretariat, gabinety dyrekcyjne.

Toalety znajdują się na parterze i pierwszym piętrze, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Sala gimnastyczna V-go Liceum Ogólnokształcące, ul. Liczmańskiego 25, Gdańsk

Do budynku sali gimnastycznej prowadzą 2 wejścia. Jedno główne od ulicy Liczmańskiego oraz drugie na końcu z tyłu budynku od tylnej/bocznej strony (wjazd bramą po prawej stronie). Każde wejście jest wejściem parterowym, bez schodów. Wejście do sali gimnastycznej od strony ulicy posiada różnicę poziomów (schodek).  Na parterze budynku, od wejścia głównego od strony ulicy Liczmańskiego, znajduje się mała portiernia, a po lewej stronie jest szatnia wraz z łazienką i toaletą. W budynku znajduje się piętro na którym zlokalizowane jest biuro do którego prowadzą schody. Klatka schodowa nie jest wyposażona w rampę podjazdową, a budynek nie posiada windy. Tym samym nie ma możliwości dostania się na piętro budynku osobom z wózkiem. 

Piętro budynku sali gimnastycznej nie posiada żadnych dostosowań dla osób niepełnosprawnych; brak podjazdów, wind, automatycznie otwieranych drzwi, głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Druga łazienka i toaleta na parterze znajduje się zaraz przy drugim wejściu (od tylnej strony budynku). Na sali gimnastycznej po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się dodatkowa łazienka z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Główne biuro sali gimnastycznej znajdujące się na piętrze, posiada toaletę. Na piętrze znajduje się również szatnia wraz z łazienką i toaletą

pliki do pobrania